عَسَل که آن را به فارسی اَنگَبین (همچنین «انگُبین» و «اَنگُوین») گویند، مایعی شیرین و گران‌رواست که زنبورعسلاز شهد گل‌ها تولید می‌کند. عسل به طور کلی یک ترکیب محلول در آب بسیار غلیظ قندی است. مهم‌ترین قندهای عسل فروکتوز، گلوکزو ساکاروزهستند. در مجموع یک کیلوگرمعسل ۳۲۵۰ کالریانر‍‍‍‍‍ژی دارد.

 

Register to read more...